قایقرانی کردن اقتصادی تسهیلات اخبار اقتصادی و بازرگانی

قایقرانی کردن: اقتصادی تسهیلات اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تورم کل دی ماه ۸.۲ درصد اعلام شد

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماهه منتهی به دی ماه سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل جهت کل کشور ۸.۲ درصد، مناطق شهری

تورم کل دی ماه ۸.۲ درصد اعلام شد

تورم کل دی ماه ۸.۲ درصد اعلام شد

عبارات مهم : خوراکی

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماهه منتهی به دی ماه سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل جهت کل کشور ۸.۲ درصد، مناطق شهری ٨.١ درصد و مناطق روستایی ٩.٢ درصد است که در آذر ماه ١٣٩٦، جهت کل کشور ٠.٢ و مناطق شهری ٠.٣ واحد درصد زیاد کردن یافته است و جهت مناطق روستایی عوض کردن نکرده بوده است

به گزارش ایسنا، شاخص کل (بر مبنای١٠٠=١٣٩٥) در دی ماه سال ١٣٩٦ جهت کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب عدد ۱۱۰.۹، ١١٠.٨ و ١١١.٠ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل جهت کل کشور و مناطق شهری به ترتیب ٠.٤ و ٠.٥ درصد زیاد کردن یافته و جهت مناطق روستایی عوض کردن نکرده بوده هست. زیاد کردن شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) جهت کل کشور و مناطق شهری ٨.٥ درصد و جهت مناطق روستایی ٨.٢ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل جهت کل کشور و مناطق شهری ٠.٤ واحد درصد و جهت مناطق روستایی ٠.٨ واحد درصد کم کردن یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماهه منتهی به دی ماه سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل جهت کل کشور ٨.٢ درصد، مناطق شهری ٨.١ درصد و مناطق روستایی ٩.٢ درصد است که نسبت به همین اطلاع در آذر ماه ١٣٩٦، جهت کل کشور ٠.٢ و مناطق شهری ٠.٣ واحد درصد زیاد کردن یافته است و جهت مناطق روستایی عوض کردن نکرده بوده است.

شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه جهت کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب به عدد ١١٥.١، ١١٥.٣ و ١١٤.٣ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع جهت کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ٠.٣، ٠.٤ و ٠.٢ زیاد کردن یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل جهت کل کشور ١١.٩ درصد، مناطق شهری ١٢.٢ درصد و مناطق روستایی ١١.٠ درصد زیاد کردن نشان می دهد. درصد تغییرات این گروه در دوازده ماهه منتهی به دی ماه ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل جهت کل کشور ١٢.٨، مناطق شهری ١٢.٩ و جهت مناطق روستایی ١٢.٥ درصد هست. شاخص گروه «خوراکی ها» در ماه مورد بررسی جهت کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب به عدد ١١٥.٣، ١١٥.٥ و ١١٤.٧ رسید که نسبت به ماه قبل جهت کل کشور و مناطق شهری ٠.٣ درصد و جهت مناطق روستایی ٠.٢ درصد زیاد کردن نشان می دهد.

شاخص گروه «خوراکی ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل جهت کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ١٢.٢، ١٢.٤ و ١١.٣ درصد زیاد کردن نشان می دهد. قیمت تورم دوازده ماهه این گروه جهت کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ١٣.٠، ١٣.١ و ١٢.٨ درصد است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در دی ماه ١٣٩٦ جهت کل کشور و مناطق شهری به عدد ١٠٩.٣ و جهت مناطق روستایی به عدد ١٠٨.٩ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع جهت کل کشور و مناطق شهری به ترتیب ٠.٤ و ٠.٥ درصد زیاد کردن و جهت مناطق روستایی ٠.١ درصد کم کردن یافته است.

همچنین میزان زیاد کردن شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل جهت کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ٧.٢، ٧.٣ و ٦.٣ درصد بوده هست. قیمت تورم دوازده ماه منتهی به دی ماه ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه جهت کل کشور ٦.٥ درصد، مناطق شهری ٦.٤ درصد و مناطق روستایی ٧.١ درصد است.

تورم کل دی ماه ۸.۲ درصد اعلام شد

واژه های کلیدی: خوراکی | خوراکی | خوراکی ها | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs